Audžuģimene

Lai bērnam nebūtu jāuzturas aprūpes iestādē, audžuģimene rūpējas par bērnu līdz brīdim, kamēr viņš atkal var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz brīdim, kad tiek atrasts aizbildnis vai adoptētājs, vai līdz bērna pilngadībai.

Uzaugot audžuģimenē, nevis institūcijā, bērnam ir iespēja piedalīties mājas ikdienā, iegūt sadzīvē nepieciešamās prasmes, kā arī just, ka ir kāds tuvs, uzticams pieaugušais, ar ko veidot drošu piesaisti.

Audžubērna likumiskais pārstāvis ir bāriņtiesa.

Kā kļūt par audžuģimeni?

1. Vecums no 25 – 60 gadiem

Par audžuģimeni var kļūt gan laulāts pāris, gan viena pati persona. Vismaz vienam no laulātajiem/personai jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

2. Iesniegums bāriņtiesai

Laulātajiem (personai) jāvēršas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā ar iesniegumu, kā arī psihiatra un narkologa atzinumu.

+

3. Bāriņtiesas izvērtējums

Bāriņtiesa izvērtē pieteikumu un lemj par piemērotību.
+

4. Vienošanās ar atbalsta centru

Potenciālā audžuģimene noslēdz vienošanos ar pašu izvēlētu ārpusģimenes atbalsta centru par raksturojuma un psihologa atzinuma saņemšanu.
+

5. Apmācības

Potenciālā audžuģimene apgūst apmācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai.
+

6. Bāriņtiesas lēmums

Mēneša laikā pēc sekmīgas mācību programmas apguves, bāriņtiesa iepazīstas ar atbalsta centra psihologa atzinumu, aicina ģimeni uz sarunu un lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

7. Bērns nonāk ģimenē

Bāriņtiesa sniedz informāciju par bērnu un audžuģimene pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu.
+

Aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik bērnus drīkst uzņemt audžuģimene?

Audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par trim bērniem (izņemot gadījumus, ja audžuģimenē ievieto brāļus un māsas). Kopējais bērnu skaits ģimenes aprūpē nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumu, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto sešus vai vairāk brāļus un māsas.

Vai audžuģimene saņem atlīdzību?

Audžuģimenei ir tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, pabalstu bērna uzturam, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei kā arī citus Latvijā noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.
Atbalsta apjomu var aprēķināt, izmantojot Swedbank pabalstu kalkulatoru.
Par pabalstiem, ko piešķir pašvaldība, interesēties savā un bērna bāriņtiesā.

Kādu atbalstu var saņemt audžuģimene?

Atbalsta centrs, ar ko audžuģimenei ir noslēgts līgums, audžuģimenei un tajā ievietotajiem bērniem nodrošina sociālā darbinieka un psihologa atbalstu, zināšanu pilnveides mācības, organizē audžubērnu saskarsmi ar bioloģisko ģimeni.

Kādi ir audžuģimenes pienākumi?

Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam atbilstošus sadzīves apstākļus, veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību, novērot bērna psihofizioloģisko attīstību kā arī nodrošināt saskarsmi ar bērna bioloģisko ģimeni (ievērojot bāriņtiesas norādes).

Vai audžubērnus var adoptēt?

Audžuģimenes statuss neuzliek par pienākumu bērnu adoptēt, bet dod pirmtiesības uz adopciju brīdī, ja bērns top juridiski brīvs. Tomēr viņi no šīs iespējas var arī atteikties un bērns nokļūst Adopcijas reģistrā.

Ar ko audžuģimene atšķiras no aizbildņa?

Audžuģimenē ievietota bērna likumiskais pārstāvis ir bāriņtiesa, turpretī aizbildnībā esoša bērna likumiskais pārstāvis ir aizbildnis.

Detalizētāku uzņemošo ģimeņu salīdzinājumu skatīt šajā tabulā.

Ja apsver domu kļūt par uzņemošo ģimeni, sazinies ar mums. Mēs palīdzēsim tev orientēties šajā procesā.