Adopcija

Adopcija ir efektīvākais veids, kā bērns var pilnībā iekļauties ģimenē – jo adoptētais bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli uz mūžu. Adoptētāji kļūst par bērna likumīgajiem vecākiem un bērns kļūst par adoptētāju mantinieku.

Adoptētājs ieaicina bērnu savās mājās, uzņemoties rūpes par bērna emocionālajām, praktiskajām, fiziskajām un garīgajām vajadzībām, gādājot par bērnu un viņa mantu.
Adoptēt iespējams tos bērnus, kuru bioloģiskie vecāki nespēj vai nevēlas par viņiem rūpēties un to ir atzinusi bāriņtiesa iesniedzot prasību tiesā. Pēc tiesas lēmuma bērni ir juridiski brīvi un pieejami adopcijai.

Adoptēt iespējams arī sava laulātā bērnu.

Kā kļūt par adoptētāju?

1. Vecums – vismaz 25 gadi

Par adoptētāju var kļūt laulātie vai persona, kas sasniegusi 25 gadu vecumu. Starp bērnu un adoptētāju jābūt vismaz 18 gadu starpībai. Adoptējot sava laulātā bērnu, adoptētājam jābūt vismaz 21 gadu vecam.

2. Iesniegums bāriņtiesai

Laulātajiem (personai) jāvēršas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā ar iesniegumu.

+

3. Bāriņtiesas izvērtējums

Bāriņtiesa izvērtē pieteikumu un lemj par piemērotību.

+

4. Apmācības

Potenciālie adoptētāji apgūst apmācību kursu atbilstoši adoptētāju mācību programmai.

+

5. Bāriņtiesas lēmums

Bāriņtiesa pieņem lēmumu par personas (laulāto) atzīšanu par adoptētājiem un ziņas par adoptētājiem tiek iekļautas adopcijas reģistrā.

6. Iepazīšanās ar bērnu

Adoptētāji sazinās ar Labklājības ministriju, kas sniedz informāciju par adoptējamiem bērniem un adoptētāji dodas iepazīties ar bērnu.

+

7. Pirmsadopcijas aprūpe

Līdz sešu mēnešu garš periods ar mērķi pārliecināties vai starp adoptētāju un bērnu veidojas saderība.

+

8. Bērna adopcija

Kad bāriņtiesa ir lēmusi par labu adopcijai, vecāki vēršas tiesā, lūdzot šo lēmumu apstiprināt. Līdz ko prasība tiek apstiprināta, adoptētāji kļūst par bērna vecākiem un bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli.

+

Aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik bērnus drīkst adoptēt?

Likumā nav noteikts ierobežojums, cik bērnus drīkst uzņemt adoptēt.

Vai adoptētāji saņem atlīdzību?

Pirmsadopcijas laikā adoptētāji saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi kā arī bērna uzturnaudu.

Adoptētājam ir tiesības saņemt adopcijas pabalstu, atlīdzību par adopciju, kā arī citus Latvijā noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.

Atbalsta apjomu var aprēķināt, izmantojot Swedbank pabalstu kalkulatoru.

Par pabalstiem, ko piešķir pašvaldība, interesēties savā un bērna bāriņtiesā.

Kādu atbalstu var saņemt adoptētāji?

Atbalsta centrs, ar ko adoptētājam ir noslēgts līgums, nodrošina dažāda veida atbalstu. Piemēram, atbalsta centrs Tilts adoptētājam un bērniem nodrošina sociālā darbinieka un psihologa atbalstu, zināšanu pilnveides mācības, organizē bērnu saskarsmi ar bioloģisko ģimeni kā arī nodrošina atbalsta grupas vecākiem.
Par atbalsta centra TILTS piedāvātajām atbalsta iespējām uzzināt vairāk var TILTA mājaslapā.

Vai brāļus un māsas vienmēr adoptē kopā?

Bāriņtiesa var lemt par brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršanu, ja tā ir bērna interesēs un pastāv šķēršļi, kas traucē bērnus adoptēt kopā.

Vai adopciju var atcelt?

Saskaņā ar likumu adopciju var atcelt tikai tiesa, tikai pēc tam, kad adoptētais ir sasniedzis pilngadību. Adopciju atceļot, tiek atjaunotas radniecības un mantiskās attiecības starp bērnu un viņa bioloģiskajiem vecākiem, bet starp bērnu un viņa adoptētājiem – izbeigtas.

Detalizētāku uzņemošo ģimeņu salīdzinājumu skatīt šajā tabulā.

Ja apsver domu kļūt par uzņemošo ģimeni, sazinies ar mums. Mēs palīdzēsim tev orientēties šajā procesā.