Biežāk uzdotie jautājumi

Audžuģimenes

Cik bērnus drīkst uzņemt audžuģimene?

Audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par trim bērniem (izņemot gadījumus, ja audžuģimenē ievieto brāļus un māsas). Kopējais bērnu skaits ģimenes aprūpē nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumu, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto sešus vai vairāk brāļus un māsas.

Vai audžuģimene saņem atlīdzību?

Audžuģimenei ir tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, pabalstu bērna uzturam, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei kā arī citus Latvijā noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.
Atbalsta apjomu var aprēķināt, izmantojot Swedbank pabalstu kalkulatoru.
Par pabalstiem, ko piešķir pašvaldība, interesēties savā un bērna bāriņtiesā.

Kādu atbalstu var saņemt audžuģimene?

Atbalsta centrs, ar ko audžuģimenei ir noslēgts līgums, audžuģimenei un tajā ievietotajiem bērniem nodrošina sociālā darbinieka un psihologa atbalstu, zināšanu pilnveides mācības, organizē audžubērnu saskarsmi ar bioloģisko ģimeni.

Kādi ir audžuģimenes pienākumi?

Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam atbilstošus sadzīves apstākļus, veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību, novērot bērna psihofizioloģisko attīstību kā arī nodrošināt saskarsmi ar bērna bioloģisko ģimeni (ievērojot bāriņtiesas norādes).

Vai audžubērnus var adoptēt?

Audžuģimenes statuss neuzliek par pienākumu bērnu adoptēt, bet dod pirmtiesības uz adopciju brīdī, ja bērns top juridiski brīvs. Tomēr viņi no šīs iespējas var arī atteikties un bērns nokļūst Adopcijas reģistrā.

Ar ko audžuģimene atšķiras no aizbildņa?

Audžuģimenē ievietota bērna likumiskais pārstāvis ir bāriņtiesa, turpretī aizbildnībā esoša bērna likumiskais pārstāvis ir aizbildnis.

Aizbildnība

Cik bērnus drīkst uzņemt aizbildnībā?

Likumā nav noteikts ierobežojums, cik bērnus drīkst uzņemt aizbildnībā.

Vai aizbildnis saņem atlīdzību?

Aizbildnim ir tiesības saņemt Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, Pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai kā arī citus Latvijā noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.
Atbalsta apjomu var aprēķināt, izmantojot Swedbank pabalstu kalkulatoru.

Par pabalstiem, ko piešķir pašvaldība, interesēties savā un bērna bāriņtiesā.

Kādu atbalstu var saņemt aizbildnis?

Atbalsta centrs, ar ko aizbildnim ir noslēgts līgums, nodrošina dažāda veida atbalstu. Piemēram, atbalsta centrs Tilts aizbildnim un aizbildnībā esošajiem bērniem nodrošina sociālā darbinieka un psihologa atbalstu, zināšanu pilnveides mācības, organizē bērnu saskarsmi ar bioloģisko ģimeni kā arī nodrošina atbalsta grupas vecākiem.
Par atbalsta centra TILTS piedāvātajām atbalsta iespējām uzzināt vairāk var TILTA mājaslapā.

Vai aizbildnībā esošam bērnam pienākas aizbildņa mantojums?

Aizbildnībā esošam bērnam likumiskā kārtā nepienākas mantošanas tiesības. Tomēr, ja aizbilstamā un aizbildņa starpā izveidojas patiesas vecāka un bērna attiecības, tad aizbildnis var, piemēram, savu mantu novēlēt aizbilstamajam ar testamentu vai noslēdzot mantojuma līgumu. Aizbildnībā esošs bērns saglabā mantošanas tiesības no bioloģiskajiem vecākiem.

Vai aizbildnībā esošu bērnu var adoptēt?

Aizbildnis ir pirmais cilvēks, kurš tiesīgs adoptēt bērnu, ja viņš ir kļuvis juridiski brīvs. Tomēr bērna adopcija nav obligāts pienākums. Ja aizbildnis sniedz piekrišanu adopcijai, tad bērnu var adoptēt arī cita ģimene.

Ar ko aizbildnis atšķiras no audžuģimenes?

Audžuģimenē ievietota bērna likumiskais pārstāvis ir bāriņtiesa, turpretī aizbildnībā esoša bērna likumiskais pārstāvis ir aizbildnis.

Adopcija

Cik bērnus drīkst adoptēt?

Likumā nav noteikts ierobežojums, cik bērnus drīkst uzņemt adoptēt.

Vai adoptētāji saņem atlīdzību?

Pirmsadopcijas laikā adoptētāji saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi kā arī bērna uzturnaudu.

Adoptētājam ir tiesības saņemt adopcijas pabalstu, atlīdzību par adopciju, kā arī citus Latvijā noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.

Atbalsta apjomu var aprēķināt, izmantojot Swedbank pabalstu kalkulatoru.

Par pabalstiem, ko piešķir pašvaldība, interesēties savā un bērna bāriņtiesā.

Kādu atbalstu var saņemt adoptētāji?

Atbalsta centrs, ar ko adoptētājam ir noslēgts līgums, nodrošina dažāda veida atbalstu. Piemēram, atbalsta centrs Tilts adoptētājam un bērniem nodrošina sociālā darbinieka un psihologa atbalstu, zināšanu pilnveides mācības, organizē bērnu saskarsmi ar bioloģisko ģimeni kā arī nodrošina atbalsta grupas vecākiem.
Par atbalsta centra TILTS piedāvātajām atbalsta iespējām uzzināt vairāk var TILTA mājaslapā.

Vai brāļus un māsas vienmēr adoptē kopā?

Bāriņtiesa var lemt par brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršanu, ja tā ir bērna interesēs un pastāv šķēršļi, kas traucē bērnus adoptēt kopā.

Vai adopciju var atcelt?

Saskaņā ar likumu adopciju var atcelt tikai tiesa, tikai pēc tam, kad adoptētais ir sasniedzis pilngadību. Adopciju atceļot, tiek atjaunotas radniecības un mantiskās attiecības starp bērnu un viņa bioloģiskajiem vecākiem, bet starp bērnu un viņa adoptētājiem – izbeigtas.