Par mums

Latvijas kristīgā alianse bāreņiem (Alianse bāreņiem) apvieno kristīgās draudzes, iniciatīvas un organizācijas, kas atsaukušās Dieva aicinājumam rūpēties par sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Alianse bāreņiem ir daļa no starptautiskas organizācijas „Christian Alliance for Orphans”, kas atbalsta vietējo misijas darbu vairāk kā 50 valstīs.

Pasaule ir salauzta. Šī salauztība tiek pārmantota no paaudzes paaudzē, vairojot netaisnību, neveselīgas attiecības un sabrukušas ģimenes. Tomēr Dieva spēkā rodama atjaunošana un dziedināšana un Viņš aicina mūs būt šo pārmaiņu nesējiem.

Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni!

Jesajas 1:17

Daļa no 

starptautiski

atzītas organizācijas.

Vairāk kā

10 gadu pieredze

ārpusģimenes aprūpes jomā Latvijā

Mūsu VĪZIJA

Kristīgā draudze Latvijā – bāreņu aizstāvis!

Mūsu VĒRTĪBAS

Mēs uzticamies Bībelei kā augstākajai autoritātei. Svētajos Rakstos Dievs sevi atklāj kā bāreņu aizstāvi, Viņš iestājas par atstumtajiem un neaizsargātajiem.

Tu taču redzi mokas un sūrumu, tu pamani to un ņem savā rokā – tik uz tevi vārgdieņi paļaujas, bāreņu palīgs tik tu!
Psalmi 10:14

Svētajos Rakstos ir atstātas norādes, kā ar mīlestību attiekties pret bērniem – sekojot Jēzus piemēram un atbildot ne tikai uz garīgajām, bet arī fiziskajām vajadzībām. Turklāt nolaidība, vienaldzība, kompetences vai intereses trūkums nedrīkst aizēnot katra bērna individuālās vajadzības.

Un Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.
Mateja 25:40

Gan Svētie Raksti, gan sociālās zinātnes apstiprina, ka vislabākā vide bērnam ir droša, pastāvīga ģimene. Tāpēc mēs uzsveram nepieciešamību izglītot un atbalstīt vecākus, lai bērni varētu droši uzaugt savās bioloģiskajās ģimenēs. Tomēr gadījumos, kad vecāki nespēj vai nevēlas atbilstoši rūpēties bērniem, būtiska ir ģimenei pietuvināta, mīloša un zinoša ārpusģimenes aprūpe (adopcija, audžuģimene, aizbildnība).

Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet un māciet viņus paklausībā Kungam.
Efeziešiem 6:4

Draudzei ir Dieva uzticēta un sabiedrībai svarīga loma rūpēs par bāreņiem. Vietējā draudze pārzina apkaimes vajadzības un apvieno draudzes locekļus, kuriem katram ir unikāli talanti, spējas un resursi. Savukārt draudzēm apvienojot spēkus vienotā misijā un bagātinoties ar citu draudžu pieredzi, ir iespējams visefektīvāk atsaukties Dieva aicinājumam.

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.
Mateja 5:14-16

Svētie Raksti ir piepildīti ar aicinājumu uz sadarbību. Atkal un atkal tiek uzsvērta nepieciešamība citam citu uzklausīt, atbalstīt un cienīt. Dievs apsola sadarbību (vienotību) svētīt ar sava Gara klātbūtni un spēku. Dažādi viedokļi un skatījumi ir neizbēgami un dažkārt pat nepieciešami. Neskatoties uz izaicinājumiem, mēs esam nodevušies cits citu skatīt augstāk kā sevi un kopīgi strādāt, lai katrs bērns piedzīvotu Dieva nezūdošo mīlestību.

Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.
Filipiešiem 2:1-4

Nepietiek vien ar labiem nodomiem un līdzjūtību. Rūpēm par traumu piedzīvojušiem, sāpinātiem bērniem nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes. Mūsu mērķis ir tiekties uz kvalitatīvu, profesionālu aprūpi, kas ir balstīta Svētajos Rakstos, pētījumos, zināšanās un pārbaudītās pieejās.

Ko līdz laba griba, kad nav zināšanas – žiglas kājas noved secen!
Sakāmvārdi 19:2

Bībeles autoritāte un Dieva aicinājums

Mēs uzticamies Bībelei kā augstākajai autoritātei. Svētajos Rakstos Dievs sevi atklāj kā bāreņu aizstāvi, Viņš iestājas par atstumtajiem un neaizsargātajiem.

Tu taču redzi mokas un sūrumu, tu pamani to un ņem savā rokā – tik uz tevi vārgdieņi paļaujas, bāreņu palīgs tik tu!
Psalmi 10:14

Bērnu vajadzības kā prioritāte

Svētajos Rakstos ir atstātas norādes, kā ar mīlestību attiekties pret bērniem – sekojot Jēzus piemēram un atbildot ne tikai uz garīgajām, bet arī fiziskajām vajadzībām. Turklāt nolaidība, vienaldzība, kompetences vai intereses trūkums nedrīkst aizēnot katra bērna individuālās vajadzības.

Un Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.
Mateja 25:40

Ģimenes vērtība

Gan Svētie Raksti, gan sociālās zinātnes apstiprina, ka vislabākā vide bērnam ir droša, pastāvīga ģimene. Tāpēc mēs uzsveram nepieciešamību izglītot un atbalstīt vecākus, lai bērni varētu droši uzaugt savās bioloģiskajās ģimenēs. Tomēr gadījumos, kad vecāki nespēj vai nevēlas atbilstoši rūpēties bērniem, būtiska ir ģimenei pietuvināta, mīloša un zinoša ārpusģimenes aprūpe (adopcija, audžuģimene, aizbildnība).

Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet un māciet viņus paklausībā Kungam.
Efeziešiem 6:4

Draudzes centrālā loma
Draudzei ir Dieva uzticēta un sabiedrībai svarīga loma rūpēs par bāreņiem. Vietējā draudze pārzina apkaimes vajadzības un apvieno draudzes locekļus, kuriem katram ir unikāli talanti, spējas un resursi. Savukārt draudzēm apvienojot spēkus vienotā misijā un bagātinoties ar citu draudžu pieredzi, ir iespējams visefektīvāk atsaukties Dieva aicinājumam.

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.
Mateja 5:14-16
Sadarbība
Svētie Raksti ir piepildīti ar aicinājumu uz sadarbību. Atkal un atkal tiek uzsvērta nepieciešamība citam citu uzklausīt, atbalstīt un cienīt. Dievs apsola sadarbību (vienotību) svētīt ar sava Gara klātbūtni un spēku. Dažādi viedokļi un skatījumi ir neizbēgami un dažkārt pat nepieciešami. Neskatoties uz izaicinājumiem, mēs esam nodevušies cits citu skatīt augstāk kā sevi un kopīgi strādāt, lai katrs bērns piedzīvotu Dieva nezūdošo mīlestību.

Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.
Filipiešiem 2:1-4

Profesionalitāte un kvalitāte
Nepietiek vien ar labiem nodomiem un līdzjūtību. Rūpēm par traumu piedzīvojušiem, sāpinātiem bērniem nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes. Mūsu mērķis ir tiekties uz kvalitatīvu, profesionālu aprūpi, kas ir balstīta Svētajos Rakstos, pētījumos, zināšanās un pārbaudītās pieejās.

Ko līdz laba griba, kad nav zināšanas – žiglas kājas noved secen!
Sakāmvārdi 19:2

Mūsu MISIJA

Iedvesmot, apmācīt un atbalstīt kristiešus rūpēs par bāreņiem.

Mūsu komanda

Mūsu komanda darbojas, lai informētu sabiedrību, apmācītu un aicinātu arvien jaunus brīvprātīgos pievienoties rūpēm par sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un bāreņiem, kā arī iestātos par šo bērnu interesēm valsts līmenī bērnu aizsardzības politikas veidošanā.

Dace Rence

Valdes priekšsēdētāja

Atbalsta centra TILTS sociālā darbiniece. Pieredzējusi KETBA trenere, TBRI praktiķe un mentore uzņemošajām ģimenēm. Vada Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrību „Miera Osta”. Viena no iniciatīvas „Bāreņu svētdiena” aizsācējām. Vairāk nekā 20 gadu pieredze ārpusģimenes aprūpes jomā, brīvprātīgā darba koordinēšanā bērnu aprūpes iestādēs un personīga pieredze audzinot aizbildnībā pieņemtu bērnu.

Sandra Baltruka

Valdes locekle

Ikdienā darbojas sabiedrisko attiecību jomā, bet brīvajā laikā kopā ar citiem brīvprātīgajiem regulāri dodas uz Lejasstrazdu bērnu namu.

Ļuba Brežģe

Valdes locekle

Ikdienā strādā bērnu tiesību aizsardzībā trijos virzienos: Biedrībā “Mentor Latvia” ar jauniešiem, kuri nāk no ārpusģimenes aprūpes institūcijām, nodrošinot piesaistes personu (mentoru) un organizējot kopīgus pasākumus; ar sociālā riska ģimenēm Latvijas SOS Bērnu ciematu Asociācijā, veicot preventīvo darbu, lai stiprinātu vecāku sociālās prasmes; konsultatīvs darbs Bērnu Uzticības tālrunī.

Kaspars Prūsis

Projektu vadītājs

Atbalsta centra TILTS vadītājs. KETBA treneru apmācību un atbalsta koordinētājs Latvijā, kā arī KETBA, TBRI un AIRI vecākiem mācību treneris ar pieredzi, vadot grupas sociālajiem darbiniekiem, bērnu namu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem un citiem jomas speciālistiem, kā arī daudzām uzņemošajām ģimenēm. Pieredze jomā ne tikai kā speciālistam, bet arī kā adoptētājam.

Dace Kluša

Iniciatīvas “Lielas rūpēs par mazajiem” koordinatore un projekta vadītāja

Iniciatīvas “Lielas rūpēs par mazajiem” koordinatore un projekta vadītāja

Kārlis Kārkliņš

Projektu vadītājs

Audžutētis. Rīgas baptistu draudzes “Mājvieta” mācītājs.

Iniciatīvas, organizācijas, draudzes

Arī tu vari palīdzēt bāreņiem!