STRATĒĢIJA 2018

 

ALIANSES VĪZIJA

Sabiedrība bez aizspriedumiem, atvērta bāreņu integrācijai, kurā katra kristīga draudze iestājas par bāreņiem, lai katram bērnam Latvijā būtu mīloša ģimene.

STRATĒĢISKIE DARBĪBAS VIRZIENI un MĒRĶI 2018. GADAM

 • Bāreņu svētdiena

  Bāreņu svētdienas šī gada potenciālās tēmas “Pamani ģimeni”, “Ģimene ģimenei” vai “Man ir pagātne”

  Izveidot uzrunājošu video un citus vizuālos materiālus ar šī gada tēmu 

  Vismaz trijās reģionu pilsētās mēru pieņemšana par godu Bāreņu svētdienai

  Sadarbība ar Jēzus Luterāņu draudzi Bāreņu svētdienu aktualizēt TV dievkalpojumā

  Pēc Bāreņu svētdienas apkopot notikušos pasākumus

 •  “Kompetenta traumēta bērna aprūpētāja” apmācība

  Apmācības konference speciālistiem Rīgā 14.-16.februārī

  Sagatavot latviski īso KTBA programmu svētdienas skolas skolotājiem

  Apmācīt bērnu namu darbiniekus tur, kur aicina

  Sadarbībā ar PLECS apmācības pilotprojektu uzņemošajām ģimenēm

  Visiem apmācības video sagatavot latviešu subtitrus

  Pilnveidot apmācības sertifikāciju

  5 komandas pārstāvji dodas uz Teksasu, lai apgūtu padziļinātu apmācību

 • Atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm un viesģimenēm

  Papildus esošām trim grupām, palīdzēt uzsākt atbalsta grupu Siguldā

  Rīgā uzsākt viesģimeņu atbalsta grupu

  Grupu vadība tiek sadalīta starp jaunajiem KTBA treneriem

 • Platforma iniciatīvām

  Atbalstam un palīdzam realizēt iniciatīvu “Lielas rūpes par mazajiem” – 24/7 aukle Bērnu slimnīcā bērniem, kuri paliek slimnīcā vieni paši (bērnu nama bērni, audžubērni vai bērni no riska ģimenēm)

  Palīdzam uzsākt iniciatīvu “Lighthouse” – bērnu nama “absolventu” atbalsta programma, lai palīdzētu uzsākt pastāvīgu dzīvi

  Esam atvērti ikvienai iniciatīvai, kas sakrīt ar mūsu vīziju un vērtībām

 • Darbs ar draudzēm

  Izcelt labos piemērus draudzes un bērnu nama draudzībās (ar video vai cita veida stāstiem)

  Ģimeņu konferenci aktualizēt kā palīdzības rīku riska ģimenēm Bērnu namu direktoru sanāksmēs pastāstīt par labajiem piemēriem un aicināt uz sadarbību

  Mācītāju sanāksmes izmantot, lai aktualizētu Bāreņu svētdienas un bāreņu kalpošanas nozīmību draudzēs

  Tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas strādā šai jomā un ir no draudzēm, lai aktualizētu sadarbību ar draudzēm

 • Informatīvie semināri

  Turpināt informatīvos seminārus tur, kur tos nerīko PLECS, lai tiktu pārklāta visa Latvijas teritorija